ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران Servina Intime Genital Cleaning Gel For Girls

ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران
ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران
متاسفانه در حال حاضر امکان سفارش این محصول وجود ندارد، لطفا ازطریق لیست بالا محصولات مشابه را مشاهده و انتخاب کنید.
ویژگی های محصول:
 • ویژگی:
  پیشگیری از ابتلا به عفونت های قارچی
  ضد التهاب و قابض
  ضدعفونی کننده
  ضد خارش و سوزش
 • تعداد در بسته: 1 عدد

معرفی و ویژگی های محصول ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران

 دردخترانزیرسنینبلوغگاهیترشحاتخفیفوسادهمنجربهعفونتهایشدیدمیشودکهبایددورهدرمانراکامل کننداینمشکلبهدلیلکوتاهبودنطولواژنونازکبودنمخاطوبهدلیلفقدانهورمونزنانهاستروژندربدنآنها دیدهمیشودگاهیحضوریککیستسادهناشیازغددموجوددرناحیهتناسلیهمباعثبهمریختگیآناتومیکناحیهتناسلیدختران زیرسنبلوغمیشود.pH  ناحیهواژندراینگروهسنیحدودًا 5/ 5 میباشدوبامراقبتوآموزشهایمفیدمیتوانیکسری مشکلاتمربوطبهایندورانراکاهشداد. اگربهداشتدخترانبخوبیرعایتنشودموجبالتهاب،سوزشوخارشناحیه تناسلیشدهومنجربهترشحاتوگاهیخونریزیمیشود.

مراقبتهایبهداشتیمثلشستشووخشکنگهداشتنناحیهتناسلیواستفادهنکردنازلباسهایتنگوپلاستیکیمی تواندبهحفظبهداشتاینناحیهکمککند. بهدوشیزگانبایدازچگونگیحضورترشحاتنرمالواژینالآگاهیدادکهاینترشحاتکاماًطبیعیبودهوبابیماری اشتباهگرفتهنشود )ترشحاتطبیعیبیبووشفافهستندو ترشحاتغیرطبیعیبدبوورنگیهستند(.بایددرنظرداشتعفونتهایواژنیکیازمشکلاتیمیباشدکهدرهردورهسنیدربانواناتفاقمیافتدیعنیدوشیزه ایکهدرسنینبلوغاستبهدلیلرطوبتوگرمایواژنراحتتردچارعفونتهایواژنیمیشود.

عملکرد:

 • پیشگیری از ابتلا به عفونت های قارچی
 • ضد التهاب و قابض
 • ضدعفونی کننده
 • ضد خارش و سوزش
 • تنظیم pH واژن ( pH=5.5)

مواد موثره ژل بهداشتی دوشیزگان سروینا:

 • عصاره ی گیاهی بید سفید
 • عصاره یاس سفید
 • عصاره گل سرخ
 • عصاره مینا

نحوه مصرف ژل بهداشتی دوشیزگان سروینا:

قبل از استفاده دست های خود را خوب بشویید ، ناحیه تناسلی را با آب مرطوب کرده و مقداری از ژل را با دست یا ترجیحا دستمال تمیز بر روی موضع بمالید. پس از یک دقیقه موضع را با آب خوب بشویید و خوب خشک نمایید.

 

ویژگی های محصول

ویژگی
پیشگیری از ابتلا به عفونت های قارچی
ضد التهاب و قابض
ضدعفونی کننده
ضد خارش و سوزش
تعداد در بسته۱ عدد
امتیاز کاربران

هنوز نظری برای این محصول نوشته نشده است ، اولین نظر را شما ثبت کنید.رفتن به بالای سایت لاولامارکت

اطلاع از تخفیف ها و جدیدترین محصولات:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام لاولا مارکتتلگرام لاولا مارکت
پشتیبانی لاولامارکت